نسبیت عام /اینشتین ورصد . ستارگان دور دست. | پورتال تفریحی و سرگرمی بروزفاننسبیت عام /اینشتین ورصد . ستارگان دور دست.

در مقالات ونوشتار های نسبیت .عام البرت اینشتین . در باره هندسه نیروی گرانشی .وجایگزین نمودن این هندسه خمینه بجای نیروی گرانش نیوتن .وهم چنین انحراف پرتو نور بر اثر میدان گرانش وپیش بینی .مقادیر ان.با ثابت های ریاضی نسبیت عام . /پرتو های گسیلی .از سوی ستارگان .که به ما میرسند .به هنگام گذر از کنار خورشید .ناگزیر در مسیر خمیده وواپیچیدگی فضا .در حول خورشید ایجاد شده میافتند . اما از نزدیک کره زمین .به علت ناچیز بودن این خمش. پرتو های نور ستارگان در امتداد خط راست .که موقیعت ظاهری ان ستاره است به ما میرسد . از نظر اینیشتین . نور ستاره را می توان بدون نور خورشید .یعنی هنگام خورشید گرفتگی .کسوف کامل شناسائی نمود .در حقیقت ماه در مدت کسوف کامل با قرار گرفتن میان خورشید وزمین . مانع از رسیدن نور خورشید به ما میشود .که در صفحه قبل تصویرا ارائه شده.