نایب قهرمانی تیم فوتبال دبیرستان شهید نژادنجف چورس در مسابقات آموزشگاهی | پورتال تفریحی و سرگرمی بروزفاننایب قهرمانی تیم فوتبال دبیرستان شهید نژادنجف چورس در مسابقات آموزشگاهی