می شناسمت | پورتال تفریحی و سرگرمی بروزفانمی شناسمت

می شناسمت

چشمهای تو

میزبان آفتاب صبح سبز باغهاست

می شناسمت

واژه های تو

کلید قفل های ماست

می شناسمت

آفریدگار و یار روشنی

دستهای تو پلی به رویت خداست


شفیعی کدکنی