می دانم نمی دانی | پورتال تفریحی و سرگرمی بروزفانمی دانم نمی دانی

می دانم نمی دانی
چقدر دوستت دارم
و چقدر این دوست داشتن همه چیزم را
در دست گرفته است

می دانم نمی دانی
چقدر بی آنکه بدانی می توانم

دوستت داشته باشم
بی آنکه نگاهت کنم
صدایت کنم
بی آنکه حتی زنده باشم

می دانم نمی دانی
تا به حال چقدر دوست داشتنت
مرا به کشتن داده است

حافظ موسوی