میخواهم دریا شوم! شعر:محمدکدخدایی(عرفان) I want to be in the sea! Poem: Mohammad Khodkhodaie | پورتال تفریحی و سرگرمی بروزفان



میخواهم دریا شوم! شعر:محمدکدخدایی(عرفان) I want to be in the sea! Poem: Mohammad Khodkhodaie

میخواهم  ذره ذره آب شوم درگستره ی افق

آنجاکه دریا وآسمان ،دست در دست

یکی میشوند

و وحدت آغازمیشود