موتور های رانشی .یونی . از نوع شیمیائی .موتور رانش اسمارت 1 ..هیدروزن.فلوئور.لیتیم. | پورتال تفریحی و سرگرمی بروزفانموتور های رانشی .یونی . از نوع شیمیائی .موتور رانش اسمارت ۱ ..هیدروزن.فلوئور.لیتیم.

وازگان ضربه بر ثانیه .مفاهیم فیزیکی .مهندسی موتور های یونی ..ورده بندی ونوع کار ائی انها مورد استفاده قرار می گیرد . تغییر در تکانه .به ازای واحد جرم .وچگال .محمول رانش  تعریف میشود .در موتور های شیمیائی .رانشی .از نوع اسمارت 1 .لیتیمی.فلوئور .هیدروزن..مقدار ضربه .بر واحد جرم .در ثانیه..1/640..که البته  در امار رانشی جدید .در شاتل فضائی از 542 ثانیه هم استفاده شده.