من از خودم فراری ام | پورتال تفریحی و سرگرمی بروزفانمن از خودم فراری ام

نه مثل کوه محکمم، نه مثل رود جاری ام


نه لایقم به دشمنی، نه آن که دوست داری امتو آن نگاه خیره ای در انتظار آمدن


من آن دو پلک خسته که به هم نمی گذاری امتو خسته ای و خسته تر منم که هرز می روم


تو از همه فراری و من از خودم فراری امزمانه در پی تو بود و لو ندادمت ولی


مرا به بند می کشد به جرم راز داری امشناختند عامیان من و تو را به این نشان


تو را به صبر کردنت، مرا به بی قراری امچقدر غصه می خورم که هستی و ندارمت


مدام طعنه میزند به بودنم، نداری ام
 
سید تقی سیدی