معجزه اراده!(سخن کوتاه) نویسنده:محمدکدخدایی(عرفان) Miracle of will! Author: Mohammad Khodkhodaie | پورتال تفریحی و سرگرمی بروزفانمعجزه اراده!(سخن کوتاه) نویسنده:محمدکدخدایی(عرفان) Miracle of will! Author: Mohammad Khodkhodaie

اگر فلج به دنیا آمدی

این ضعف و اشتباه تو نیست!

اما اگر قهرمان دو نشدی

این ضعف و گناه تو است!

Mohammad-erfan.mihanblog.com

Sheroerfan.blog.ir

عرفان و اعتراض