مرز | پورتال تفریحی و سرگرمی بروزفانمرز

چقد خوبه گاهی تو رابطه هامون یه مرزی بزاریم...

بین همه چی

یه مرز واس محبتا

واسه حرفا

واسه بدیا

و واسه توقعاتمون از ادما..........

یچیزی وقتی خیلی تکرار بشه میشه حق مسلم.....

بعضی ازین حق مسلما خوبه ها ولی تاجایی که توقعمون رو از ادما نبره بالا.........

.

.

.

freedom: آزادی