محدودیت های تفکر و فعالیت ذهنی کدامند؟ | پورتال تفریحی و سرگرمی بروزفانمحدودیت های تفکر و فعالیت ذهنی کدامند؟

محدودیت های تفکر و  فعالیت ذهنی کدامند؟
بازگشت به ریشه ها وعلل بروز  یک  مشکل  از مهم ترین راهنمائی ها در رسیدن به  راه حل هاست؛  برخی  از مهم ترین  موانع تفکر و فعالیت ذهن بشرح زیر است:
  * ابهام در تعیین چشم انداز و ترسیم هدف:
  - عدم وضوح دیدگاه
  - عدم لحاظ سیر زمانی مراحل تفکر
  - نشناختن نقش خود
  - شکست روانشناختی
  - احساس خودکم بینی
 -محوکامل  زمینه بلندپروازی در خود
  -ناامیدی
 -عدم اعتقاد به امکان عمل و "قابلیت شدن"
- ترس از آسیب روانی یا روحی.
 -نگرانی از انتقاد و طبقه بندی ارسوی دیگران درارزیابی
 -عجله  در صدور حکم و تفکر احساسی
 - مشاوره با افراد بدون تجربه و تخصص
- تاثیر  پذیری سریع و قضاوت عجولانه در نگرش.
- تردید و وسواس بودن نامتعارف
- عدم مطالعه ی تعاریف موضوعات عناوین ، فراموشی شاخص ها و استانداردها، ناتوانی درمقایسه
 - سخت دیدن فکر کردن به اتفاقات و مسائل جاری خود
* تقلیدکورکورانه :
-  عدم توجه به تفاوت ها و ظرفیت های فردی
 - نقل قول بدون اعتبار سنجی
 -  پذیرش فوری  و قضاوت قطعی در مورد بسیاری  از امور روزمره
  - عدم تمرکز در مورد  وجود راه حل های میانه
 - فقدان کامل باورداشتن خود و  عدم شناخت از خود
- عدم مطالعه ی علل رفتار و قالب تفکر دیگران
- شبیه سازی  از  دیگران در ظاهر ، رفتار و تفکر وگفتار خویش