ماخذ یابی .علم هندسه.در مکتوبات هندسی خیام.واقتباس ملل از ان.وامداران علمی دانش اسلام. | پورتال تفریحی و سرگرمی بروزفانماخذ یابی .علم هندسه.در مکتوبات هندسی خیام.واقتباس ملل از ان.وامداران علمی دانش اسلام.