كُلُكُّم راعٍ و كُلُكُّم مَسؤولٌ عَن رَعِیَتِهِ | پورتال تفریحی و سرگرمی بروزفانکُلُکُّم راعٍ و کُلُکُّم مَسؤولٌ عَن رَعِیَتِهِ

                                             

منی که اهلِ تابع و منقاد خویش را بر دسته های خودی و غیر خودی شقّه کرده و در اندرونی خود نیز مبتلای دوگانگی ام، داعیه دار اتحاد و اتفاق قوای اندرونم و آیینه دار طلعت دوست! و با اسلام و استسلامی از این دست، منادی اوتاد سِلکم و خود راهبر سیر و سلوک! وین عجب تر، که بشریت آگاه و متصف به اوصاف الله را نیز به الگو پذیری از مشی عارفانه و جهان شمول خویش! فرا میخوانم. تو گویی می پندارم کسی را جز من توانائی ادراک و شعور سیاسی نیست!