قلب من جای دیگرگیرکند! شعر:محمدکدخدایی(عرفان) | پورتال تفریحی و سرگرمی بروزفانقلب من جای دیگرگیرکند! شعر:محمدکدخدایی(عرفان)

قلب من جای دیگرگیرکند!

شعر:محمدکدخدایی(عرفان)

هر چقدر معشوق بد عهد جان ما دلگیر کند

در جوانی روی ما زار و نزار و پیر کند قلب من جای دیگرگیرکند! شعر:محمدکدخدایی(عرفان)

قلب من جای دیگرگیرکند!

شعر:محمدکدخدایی(عرفان)

هر چقدر معشوق بد عهد جان ما دلگیر کند

در جوانی روی ما زار و نزار و پیر کند