قطره.ای.از.ابتکارات.ریاضیدانان..بزرگ.شیعه.مسلمان.رهگشای فیزیک اختر .شناسی.نوین.الصوفی.بیرونی.زرقالی. | پورتال تفریحی و سرگرمی بروزفانقطره.ای.از.ابتکارات.ریاضیدانان..بزرگ.شیعه.مسلمان.رهگشای فیزیک اختر .شناسی.نوین.الصوفی.بیرونی.زرقالی.