قدر زر زرگر شناسد .قدر گوهر.گوهری. وارستگان.دانایان.به.قداست.علم.قران.ومسلمین.را.فخر علم.میدانند. | پورتال تفریحی و سرگرمی بروزفانقدر زر زرگر شناسد .قدر گوهر.گوهری. وارستگان.دانایان.به.قداست.علم.قران.ومسلمین.را.فخر علم.میدانند.