فیزیک.کوارک.سنگ بر احمد سلامی می‌کند کوه یحیی را پیامی می‌کند ما سمیعیم و بصیریم و خوشیم با شما ن | پورتال تفریحی و سرگرمی بروزفانفیزیک.کوارک.سنگ بر احمد سلامی می‌کند کوه یحیی را پیامی می‌کند ما سمیعیم و بصیریم و خوشیم با شما ن

فیزیک.کوارک..گوهر بنیادین.ذرات.هارالد فریچ...ایا ندای .منطق .عقل شعور را .شنوا نباید.بود .شیدای .خالق جان.جهان.شدیم...سنگ بر احمد سلامی می‌کند  کوه یحیی را پیامی می‌کند  ما سمیعیم و بصیریم و خوشیم  با شما نامحرمان ما خامشیم  چون شما سوی جمادی می‌روید  محرم جان جمادان چون شوید  از جمادی عالم جانها روید  غلغل اجزای عالم بشنوید.هزاران تجلی .از عشق مطلق .اما ز ما غفلت.