فرصت | پورتال تفریحی و سرگرمی بروزفانفرصت

به بعضی فرصتا هرچقدرم که خوب باشه باید بگی [ ن_ه] 

خیلی وقتا نباید ب اطراف نگاه کرد و نباید مثبتارو دید

فقط باید گفت نه و رد شد....