عشق را به نام تو… | پورتال تفریحی و سرگرمی بروزفانعشق را به نام تو…

در میان قلب من

جاودانه خانه کن

از برای ماندنت

عشق را بهانه کن! .

شاد و.کودکانه باش

تا همیشه بی ریا

در نگاه من بمان

تا همیشه آشنا .

در دلم جوانه زن

ریشه کن به باورم

رشد کن! نهال شو

در تمام پیکرم.

یک درخت سبز باش

سربلند و ماندنی

چون.نگاه عاشقی

مثل قصه خواندنی .

باز هم نگاه کن

تا مرا به ما بری

تا مرا چو جنگلی

تا به ناکجا بری .

آینه در آینه

این منم تمام تو

آمدم شروع کنم

عشق را به نام تو...

((ایلناز حقوقی))