صورت های .فلکی .اختر شناسی .دکترین -زیلیک—گرگوری .نشر دانشگاه امام رضا.ع.مشهد مقدس .۱۳۸۷ | پورتال تفریحی و سرگرمی بروزفانصورت های .فلکی .اختر شناسی .دکترین -زیلیک—گرگوری .نشر دانشگاه امام رضا.ع.مشهد مقدس .۱۳۸۷