شکست سکوت میلیونها حنجره ها! شعر:محمدکدخدایی(عرفان) The silence of millions of larynxes! Poem: Mohammad Khodkhodaie | پورتال تفریحی و سرگرمی بروزفانشکست سکوت میلیونها حنجره ها! شعر:محمدکدخدایی(عرفان) The silence of millions of larynxes! Poem: Mohammad Khodkhodaie

سکوت ،

سرشار از سخنان بر زبان نیامده

بغض های در گلو شکسته

فریادهای درحنجره به انتظار نشسته

و عشق های پنهان در نهان خانه ی دلهاست