شعور .خلاق انسانی .مستفاد از عقل .ربانی.ست.انکه.هزاران.هستی خلق.نمود.وهر لحظه.خلق.میکند.هو.فی.شان | پورتال تفریحی و سرگرمی بروزفانشعور .خلاق انسانی .مستفاد از عقل .ربانی.ست.انکه.هزاران.هستی خلق.نمود.وهر لحظه.خلق.میکند.هو.فی.شان