شرابخواران درستکار!(یک سخن) نویسنده:محمدکدخدایی(عرفان) Noble wineries! Author: Mohammad Khodkhodaie | پورتال تفریحی و سرگرمی بروزفانشرابخواران درستکار!(یک سخن) نویسنده:محمدکدخدایی(عرفان) Noble wineries! Author: Mohammad Khodkhodaie

قرائت واژگون از دین آنجا است که شلاق میزنند

شراب خواران درستکاری را که در خفا شراب نوشیده

ولی  آزارشان حتی به مورچه ای  نرسیده!