شبنم الماس! شعر:محمدکدخدایی(عرفان) Dew Diamonds! Poem: Mohammad Khodkhodaie | پورتال تفریحی و سرگرمی بروزفانشبنم الماس! شعر:محمدکدخدایی(عرفان) Dew Diamonds! Poem: Mohammad Khodkhodaie

شب پر از  شبنم قشنگ الماس است

از شب و رنگ آن چرا هراسیدن

آنچه از رنگ شب به یاد میماند

عطر نشئه زای گل یاس است

Mohammad-erfan.mihanblog.com

Sheroerfan.blog.ir

عرفان و اعتراض