شاه بیت هرغزل چشمان توست | پورتال تفریحی و سرگرمی بروزفانشاه بیت هرغزل چشمان توست

کاش بودی تاکه مهمانت کنم

این غزل را نذرچشمانت کنم

شاه بیت هرغزل چشمان توست

این غزل نه دفترم قربان توست

آشنای لحظه های بی کسی

مهربان ه کشور دلواپسی

چشمهایت را نگیرازشعرمن

چشم بیمارت نیازشعرمن

نام تو تفسیر هرشعر و غزل

چشم تو تعبیر امید و امل

چشم تو شعر من و آئین من

ای به غمزه برده از من دین من

شعر هاتف ملهم از چشمان توست

سرمه اش خاک در ایوان توست

هاتف