شاهبازی به شکار مگسی می آید | پورتال تفریحی و سرگرمی بروزفانشاهبازی به شکار مگسی می آید

دینی که نبی (ص) آرد بی نصب ولی (ع) شاید؟
                                                     بی شوق شهادت هم یک چند نمی پاید
                                       در آینه، بر آبش دیدیم فروزانتر
                                                         این قاعده می پاید تا قائم آل (عج) آید
                                                                                                                                                                                انشاالله (صفایی)