شاعرِتنهایِ جهانم | پورتال تفریحی و سرگرمی بروزفانشاعرِتنهایِ جهانم

بی توخاموش ترین شاعرِتنهایِ جهانم

ای الهی که دگربعدِ تو من زنده نمانم

عاشقم تابِ غمِ دوریِ عشقِ تو ندارم

سیرم اززندگیم ای نفسم رازِ نهانم

شهرِقزوینِ تو شد کعبه یِ آمالِ من وحیف

من به ویرانه یِ شیراز غمین ونگرانم

ای دریغا که به دیدارِ منِ خسته نیایی

صبحِ فردا که پیِ دیدنِ رویِ تو روانم

تو زِمن هرچه که خواهی،من دیوانه اسیرم

ای الهی که غم ودرد وبلایِ تو به جانم

پیرم از دردِ فراق وغمِ تنهایی ودوری

ولی آن روز که برتو گذرم شاد وجوانم

دست در دستِ تو دیوانه ترین عاشقِ شهرم

همنفس با نفست، بی خبراز فصلِ خزانم

مریم از شیشه یِ عطرت بفشان رویِ لباسم

تا که از خاطره یِ بویِ خوشت زنده بمانم

احمدحیدری