سوپرمن دولت با راهکار جدید! | پورتال تفریحی و سرگرمی بروزفانسوپرمن دولت با راهکار جدید!


معاون اول رئیس جمهور گفت: راه عبور از شرایط فعلی این است که همه کار کنیم و هر کس خیانت کرد مهر خیانت بر پیشانی اش بزنیم!