سر زد از افق… یاد مدرسه… | پورتال تفریحی و سرگرمی بروزفانسر زد از افق… یاد مدرسه…

پنجره باز است. نسیم ملایمی می وزد. از بیرون صدای گنجشکها و ماشینهای صبحگاهی سرک میکشند داخل. هوا بوی پاییز دارد.

ولی یک صدا جدید است، صدای تنظیم بلندگو، که سرود ایران را می خواند. 

دلم لک زده برای مدرسه ها، باز آمد بوی ماه مهر، بوی ماه مدرسه، بوی دلتنگی های یاد مدرسه.

برای دویدن توی حیاط و آب خوردن از آبخوری با لیوانی که تو جیبمون میذاشتیم. برای داوطلبانه درس جواب دادن: خانم ما بیایم؟ ماااا بیاااایم؟

وااای الان داره باز آمد بوی ماه مهر رو پخش میکنه.