زیبا ترین تغزل بارانی منی | پورتال تفریحی و سرگرمی بروزفانزیبا ترین تغزل بارانی منی

من هستم و دوباره دلی بی قرار تو

این کوچه های خسته ی چشم انتظار تو

          منظومه ی بلند غزل های ناز من!

          خورشید هم ستاره شود در مدار تو

زیبا ترین تغزل بارانی منی

می بالد عاشقانه غزل در بهار تو

          عطری نجیب می وزد از واژه های من

          هرگز نبوده این همه شعرم دچار تو

بخشیدم عاشقانه دلم را به چشمهات

باشد که بی بهانه شود در کنار تو

          جایی که عشق نیز دچار تو می شود

          از من عجیب نیست شوم بی قرار تو

 

رضا قریشی نژاد