روزی دزدان مردبودند!(یک سخن) نویسنده:محمدکدخدایی(عرفان) One day, the thieves were human! Author: Mohammad Khodkhodaie | پورتال تفریحی و سرگرمی بروزفان



روزی دزدان مردبودند!(یک سخن) نویسنده:محمدکدخدایی(عرفان) One day, the thieves were human! Author: Mohammad Khodkhodaie

یک زمانی دزدان نیز  مرام و معرفت

و قانونی داشتند

و آنقدر مرد بودند، که از فقرا نمی دزدیدند

اما امروز، زورشان به اندوخته های بیکران