ره نشین یمن وغزه ولبنان کردند! شعر:محمدکدخدایی(عرفان) Beggars of Yemen and Gaza and Lebanon! Poem: Mohammad Khodkhodaie | پورتال تفریحی و سرگرمی بروزفانره نشین یمن وغزه ولبنان کردند! شعر:محمدکدخدایی(عرفان) Beggars of Yemen and Gaza and Lebanon! Poem: Mohammad Khodkhodaie

ره نشین یمن وغزه ولبنان کردند!

Poem: Mohammad Khodkhodaie

آمدند تا که مرا نان بدهند

جان بدهند

خانه دهند

دین بدهند