رفتارهای پراکنده و بدون منطق دولت روحانی برای تأمین بودجه سال آتی ادامه دارد. | پورتال تفریحی و سرگرمی بروزفانرفتارهای پراکنده و بدون منطق دولت روحانی برای تأمین بودجه سال آتی ادامه دارد.

http://www.asriran.com/fa/news/578257/%D8%AC%D9%8F%D8%B1%D9%85%DB%8C-%D8%A8%D9%87-%D9%86%D8%A7%D9%85-%D8%B3%D9%81%D8%B1-%D8%AE%D8%A7%D8%B1%D8%AC%DB%8C-%DA%86%D8%B1%D8%A7-%D8%A7%D8%B2-%D8%AF%D9%86%DB%8C%D8%A7-%DA%AF%D8%B1%D8%AF%DB%8C-%D9%85%D8%B1%D8%AF%D9%85-%D9%85%DB%8C-%D8%AA%D8%B1%D8%B3%D9%86%D8%AF