دیوارخرافات!(سخن کوتاه) نویسنده:محمدکدخدایی(عرفان) Wall of superstition! Author: Mohammad Khodkhodaie | پورتال تفریحی و سرگرمی بروزفاندیوارخرافات!(سخن کوتاه) نویسنده:محمدکدخدایی(عرفان) Wall of superstition! Author: Mohammad Khodkhodaie

به دیوار خرافات رنگ دین زده بودند

مرا به جرم پاک کردن رنگ دین محکوم کردند

بدون آنکه بیندیشند

شاید من در اندیشه نوشتن حقیقتی برآن بودم!

Mohammad-erfan.mihanblog.com

Sheroerfan.blog.ir

عرفان و اعتراض