دیر مکن زود بیا | پورتال تفریحی و سرگرمی بروزفاندیر مکن زود بیا

ای سفر کرده دلم بی تو بفرسود بیا

غمت از خاک درت بیشترم سود بیا

سود من جمله ز هجر تو زیان خواهد شد

گر زیانست درین آمدن از سود بیا 

مایه ی راحت و آسایش دل بودی تو

تا برفتی تو دلم هیچ نیاسود بیا

ز اشتیاق تو در افتاد به جانم آتش

وز فراق تو درآمد به سرم دود بیا

ریختم در طلبت هرچه دلم داشت مرو

باختم درهوست هرچه مرا بود بیا

گر ز بهر دل دشمن نکنی چاره ی من

دشمنم بر دل بیچاره ببخشود بیا

زود برگشتی و دیرآمده بودی به کفم

دیر گشت آمدنت دیر مکن زود بیا

کم شود مهر ز دوری دگران را لیکن

کم نشد مهر من از دوری و افزود بیا

 

اوحدی مراغه ای