دیدار مدیریت دبستان شهید احمدپورچورسی با فرماندهی پاسگاه چورس و تبریک هفته نیروی انتظامی | پورتال تفریحی و سرگرمی بروزفاندیدار مدیریت دبستان شهید احمدپورچورسی با فرماندهی پاسگاه چورس و تبریک هفته نیروی انتظامی