دوستت دارم | پورتال تفریحی و سرگرمی بروزفاندوستت دارم

بی من آنجا، غافل ازمن، غافل از این انتظار


بی تو اینجا, بیقرارم بیقرار بیقرار

 

تابیایی، با همه احوال پرسی میکنم


تا نگویند اهل کوچه, آمدم اینجا چکار

 

ریشه در تنهایی ام دارد، نه در تن خواهی ام


درک من سخت است با این مردم ناسازگار

 

دیرکردی یازمان ازدست من خارج شده ست؟


دیرکردی مطمئنن!! من که روزی چندبار...

 

ازخداپنهان نبوده، از تو پنهان میشوم


ازتوکه هرقدرهم پنهان شوی باز آشکار...

 

دوستت دارم غریبه،،! همچنان بافاصله


دوستت دارم ،نمیدانم چرادیوانه وار 

 

باغ ات آباد است، حق داری که چادرسرکنی


سیب صورت, چشم خرما, گونه حلوا ,لب انار

 

ناخوشی، شاید برایت استراحت داده اند

 

ناخوشم, گیجم, غمینم, خسته ام ,مات ام, ببین


با نبودت هربلایی بود آوردی به بار

 

هی غریبه ! میروم امانمیدانی چقدر


بی تواینجا بی قرارم بی قرار بی قرار
...

#‏مجتبی_سپید