دوستت خواهم داشت، | پورتال تفریحی و سرگرمی بروزفاندوستت خواهم داشت،

من گره خواهم زد
چشم‌ها را با خورشید،
دلها را با عشق،
سایه ها را با آب،
شاخه ها را با باد

بادبادك‌ها به هوا خواهم برد
گلدان‌ها آب خواهم داد

آشتی خواهم داد
آشنا خواهم كرد

راه خواهم رفت
نور خواهم خورد

دوستت خواهم داشت،
دوستت خواهم داشت....!

سهراب_سپهری