دوره شاه سلطان حسین و سرانجام شهباز خان در چورس(1106تا1125هجری قمری) | پورتال تفریحی و سرگرمی بروزفاندوره شاه سلطان حسین و سرانجام شهباز خان در چورس(۱۱۰۶تا۱۱۲۵هجری قمری)

جلوس شاه سلطان حسین آشفتگی در دربار سلطنت موجب هرج ومرج در داخل کشور ایران شدمردم چورس به تحریک ایوب خان بر علیه شهباز خان شورش کردند و شهباز خان را در قلعه چورس محاصره کرده و گروهی برای عرض شکایت به اصفهان رفتند و خان را به ظلم و تعدی بر مردم و حیف مال دیوان متهم کردند.

شهباز خان از حکومت بر کنار شد و اموالش که موروثی بود مصادره شد ناچار چورس را ترک کرد و به ده فرورق که از مادرش   به ارث رسیده بود رفت و به جای او ایوب خان حاکم چورس و بعد از او فتحعلی خان حاکم چورس شدند.