دورزدن تحریمهای خداوند!(سخن کوتاه) نویسنده:محمدکدخدایی(عرفان) Round off the sanctions of God! Author: Mohammad Khodkhodaie | پورتال تفریحی و سرگرمی بروزفاندورزدن تحریمهای خداوند!(سخن کوتاه) نویسنده:محمدکدخدایی(عرفان) Round off the sanctions of God! Author: Mohammad Khodkhodaie

برایم جالب است که خداوند از حق بندگانش

نسبت به یکدیگر نمی گذرد!

اما بندگانش بنام متولیان دین او