در صراط مستقیم ای دل کسی گمراه نیست | پورتال تفریحی و سرگرمی بروزفاندر صراط مستقیم ای دل کسی گمراه نیست

معشوق
من زنده به آنم که تو آن منی ایدوست
                                                      بر جان و دل و روح و روان منی ایدوست
                                     نزدیکتر از من به منی از رگ گردن
                                                                همسایه پیدا و نهان منی ایدوست
                                     ما را به یقین مست کند ذکر جمیلت
                                                             بر کام همه باب دهان منی ایدوست