درحسرت شادیهای دیروز! شعر:محمدکدخدایی(عرفان) In the past of happiness yesterday! Poem: Mohammad Khodkhodaie | پورتال تفریحی و سرگرمی بروزفاندرحسرت شادیهای دیروز! شعر:محمدکدخدایی(عرفان) In the past of happiness yesterday! Poem: Mohammad Khodkhodaie

غمگین و متحسّر ،ازشادیهای رفته ی دیروز 

نگران و مضطرب ، از دردهای نامده ی فردا

خشمگین و متاثّر، ازسرما و ظلمت فراگیر پیرامون خویش