دانش.بنیانی.جوانان.غیور.ایران.عاشقان.امام.حسین.ص.جهان.غرب.هیچ.شناخت.ومعرفتی.به.علم.انگیزش.ایرانی.ندا | پورتال تفریحی و سرگرمی بروزفاندانش.بنیانی.جوانان.غیور.ایران.عاشقان.امام.حسین.ص.جهان.غرب.هیچ.شناخت.ومعرفتی.به.علم.انگیزش.ایرانی.ندا

در حسرتیم که جهان غرب چه هنگام از خواب وهم الود بیدار میشود ایا صعود علمی وانگیزش تعلق قلب .عشق به علم ودانش وخورشید امامت امام حسین ص را نمی بیند .سالهای دور .مصرف کننده بزکهای غرب بودیم. ایا غرب بیدار نمیشود .از اینهمه شکوفائی علوم در مهد خوارزمی .ها .بیرونی ها .سینوی ها .تا کی وکجا .خواب .تکبر .خود خواهی .ایا دانایان غرب هم خوابند.