خنده هایم لب پریده! شعر:محمدکدخدایی(عرفان) Sad laughs! Poem: Mohammad Khodkhodaie | پورتال تفریحی و سرگرمی بروزفانخنده هایم لب پریده! شعر:محمدکدخدایی(عرفان) Sad laughs! Poem: Mohammad Khodkhodaie

رنگ رخسار نگونبختم پریده

نفسم بالا نمی آید بریده

خنده هایم لب پریده

اشکها بی اختیاری