خدا مال من وتو هم مال من | پورتال تفریحی و سرگرمی بروزفانخدا مال من وتو هم مال من

می خواهم نام ترا فریادبزنم
بگذار همه بدانند معبود من کیست
میخواهم از تو بگویم
از سیاهی چشمانت
وقتی من را بدرون خود میکشند

همچون سیاهچالهای بیکران اسمان
غرق میکنند در وجود خود
می خواهم از کمانت بگویم
از تیر مژگانت
مینشیند بر دیده ام تاکه
کورم کنند ونبینم دیگری را
میخواهم از لبانت بگویم
سرایشگران همیشگی عشق
میخواهم از نگاهت بگویم
آنقدر بگویم که فریاد شود
بگوید اسمان مال من است
باران مال من است
خدا مال من است
وتو هم مال من