خدا داند وبس! نویسنده:محمدکدخدایی(عرفان) God knows! Author: Mohammad Khodkhodaie | پورتال تفریحی و سرگرمی بروزفانخدا داند وبس! نویسنده:محمدکدخدایی(عرفان) God knows! Author: Mohammad Khodkhodaie

دارم از چشم سیاهش گله چندان

که خدا داند و بس

آن چنان در طلبش زار و پریشان

که خدا داند و بس