خداجونم | پورتال تفریحی و سرگرمی بروزفانخداجونم

خدایا دمت گرمممم

بعضی چیزارو خیلی خوب رو میکنی برام....

مرسی 

همچین خدایی رو باید پرستید....

خدایا ایول!!!! 

من به حکت خودت فقط صبوری میکنم 

فقط صبر

ببینم دیگه چیکارا میکنی خدا....