خال لبهایت | پورتال تفریحی و سرگرمی بروزفانخال لبهایت

مستم ازچشمان مستت گوهریکتای من

غرق دریای نگاهت گشته ام زیبای من

هرشبم تاریک چون گیسوی یلدایی تو

ماه تر ازماه من تابیده برشبهای من

مو کمند و لب چو قند ومهوشی شیرین سخن

چون به ناز آید برد ازمن دل ودنیای من

خال لبهایت بسی دلها بخون آغشته است

ای صدایت مرهم زخم دل تنهای من

تاسحرمن با خیالت حرفها دارم بسی

بوی تو می آیدازخوابم همه رویای من

خنده وقتی سر دهی جانم شکوفامیشود

برده ای دل از دی و امروز و هم فردای من

هاتفم همواره مستم ازسبوی روی تو

نازمن ای سروقد خوش بر و بالای من

هاتف