حق انتقاد!(سخن کوتاه) نویسنده:محمدکدخدایی(عرفان) The right to criticize! Author: Mohammad Khodkhodaie | پورتال تفریحی و سرگرمی بروزفانحق انتقاد!(سخن کوتاه) نویسنده:محمدکدخدایی(عرفان) The right to criticize! Author: Mohammad Khodkhodaie

بی شک،

 باید شک کرد نسبت به آنچه که

حق گفتن و انتقاد کردن

 از آن را نداری!

Mohammad-erfan.mihanblog.com

Sheroerfan.blog.ir

عرفان و اعتراض