حریف | پورتال تفریحی و سرگرمی بروزفانحریف

للباقی

سینه ام تنگ
حالم واژگون
هوایم غریب
و سکوت، دوای درد هایم ...
***
فقط یک سوال ساده دارم
از که؟ خودم هم نمی دانم
این چه دردی ست
که میانه ی بازی روزگار
همه "حریف" می شوند؟!

للحق