جهان.غرب .عامل .افول.علمی.ملل.مختلف.وعقب.مانده.گی.های.ملل.انحصار.طلبی.تکبر.بهره.برداری.وسلطه. | پورتال تفریحی و سرگرمی بروزفانجهان.غرب .عامل .افول.علمی.ملل.مختلف.وعقب.مانده.گی.های.ملل.انحصار.طلبی.تکبر.بهره.برداری.وسلطه.

از نشانهای مبر هن جهان غرب الخاص .بهره برداران از نوابغ ملل مختلف .وعامل عقب نگه داشتن علمی .انان.وسلطه جویی .انحصار طلبی .عدم ترجمه کتب .علمی . منع ابزار علمی .ازمایش گاهی .ووحیله های .یهودیان سرمایه پرست غرب .که سالها ملل جهان ونهادینه کننده گان علم مسلمانان را در کشاکش انواع .عقب مانده گی ها . ورکود علمی انان.با حیلها .نیرنگ ها .اثار علمی نوابغ انان را غارت .به انحصار وتکبر جویی .ساختار نا هنجار .بهره کشی .سلطه.را برای ملل ایجاد .نمودند.به زعم خود .اظهار موفق بودن دارند . اما شکوفائی علمی مسلمانان .وملل .نمایه های .زوال تفکر متکبر غرب .میباشد .